کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

تحقیق با موضوع مهارت اجتماعی فرزندان

تحقیق با موضوع مهارت اجتماعی فرزندان
تحقیق با موضوع مهارت اجتماعی فرزندان 83صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق با موضوع زنان و اشتغال

تحقیق با موضوع زنان و اشتغال
تحقیق با موضوع زنان و اشتغال 68صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

تحقیق با موضوع روش تحقیق عملی

تحقیق با موضوع روش تحقیق عملی
تحقیق با موضوع روش تحقیق عملی 70صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

تحقیق بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم

تحقیق بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم
تحقیق با موضوع بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم 109صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن

تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن
تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن 13صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق با موضوع یادگیری فعال چیست

تحقیق با موضوع یادگیری فعال چیست
تحقیق با موضوع یادگیری فعال چیست؟ 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان

تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان
تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان 15صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق با موضوع هوش هیجانی

تحقیق با موضوع هوش هیجانی
تحقیق با موضوع هوش هیجانی 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید

تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید
تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید 35صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

تحقیق با موضوع نقش های رهبری استراتژیک

تحقیق با موضوع نقش های رهبری استراتژیک
تحقیق با موضوع نقثش های رهبری استراتژیک 95صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

تحقیق با موضوع نقش تلویزیون در دانش آموزان

تحقیق با موضوع نقش تلویزیون در دانش آموزان
تحقیق با موضوع نقش تلویزیون دردانش آموزان 19صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

تحقیق با موضوع نقش تربیت در خانواده

تحقیق با موضوع نقش تربیت در خانواده
تحقیق با موضوع نقش تربیت در خانواده 22صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی

تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی
تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كارآیی كاركنان بانك كشاورزی 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق با موضوع عوامل موثر بر افت تحصیلی

تحقیق با موضوع عوامل موثر بر افت تحصیلی
تحقیق با موضوع عوامل موثربرافت تحصیلی 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

تحقیق با موضوع اخلاق و تربیت اسلامی

تحقیق با موضوع اخلاق و تربیت اسلامی
تحقیق با موضوع اخلاق و تربیت اسلامی 29صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق با موضوع روش تحقیق

تحقیق با موضوع روش تحقیق
تحقیق با موضوع روش تحقیق 63صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

تحقیق با موضوع مسائل و مشکلات زنان شاغل

تحقیق با موضوع مسائل و مشکلات زنان شاغل
تحقیق با موضوع مسائل و مشکلات زنان شاغل 113صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,800 تومان

تحقیق با موضوع روش تحقیق

تحقیق با موضوع روش تحقیق
تحقیق با موضوع روش تحقیق 230صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 31,900 تومان

تحقیق با موضوع بررسی مسئله فحشا

تحقیق با موضوع بررسی مسئله فحشا
تحقیق با موضوع بررسی مسئله فحشا 203صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,800 تومان

تحقیق با موضوع افسردگی و راههای مقابله با آن

تحقیق با موضوع افسردگی و راههای مقابله با آن
تحقیق با موضوع افسردگی وراههای مقابله با آن 158صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,800 تومان

تحقیق با موضوع بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

تحقیق با موضوع بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
تحقیق با موضوع بررسی رابطه منبع كنترل (درونی برونی) با عزت نفس 98صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

تحقیق با موضوع تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی

تحقیق با موضوع تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی
تحقیق با موضوع تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

تحقیق با موضوع خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان

تحقیق با موضوع خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان
تحقیق با موضوع خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان 35صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق با موضوع روش تدریس ایفای نقش

تحقیق با موضوع روش تدریس ایفای نقش
تحقیق با موضوع روش تدریس ایفای نقش 15صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق با موضوع حافظه

تحقیق با موضوع حافظه
تحقیق با موضوع حافظه 97صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 25,300 تومان

تحقیق با موضوع اجرا و ارزشیابی یادگیری

تحقیق با موضوع اجرا و ارزشیابی یادگیری
تحقیق با موضوع اجرا و ارزشیابی یادگیری 67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 23,100 تومان

تحقیق با موضوع طراحی و برنامه ریزی یادگیری

تحقیق با موضوع طراحی و برنامه ریزی یادگیری
تحقیق با موضوع طراحی و برنامه ریزی یادگیری 53صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

تحقیق با موضوع زبان خصوصی

تحقیق با موضوع زبان خصوصی
تحقیق با موضوع زبان خصوصی 26صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق با موضوع بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

تحقیق با موضوع بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی
تحقیق با موضوع بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی 76صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق با موضوع نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه

تحقیق با موضوع نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه
تحقیق با موضوع نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و در جامعه 240صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,800 تومان

تحقیق با موضوع نقش روانشناسی در ادبیات (معاصر)

تحقیق با موضوع نقش روانشناسی در ادبیات (معاصر)
تحقیق با موضوع نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر) 25صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

تحقیق با موضوع مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها)

تحقیق با موضوع مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها)
تحقیق با موضوع مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها) 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق با موضوع ناكامی در بدست آوردن امنیت

تحقیق با موضوع ناكامی در بدست آوردن امنیت
تحقیق با موضوع ناكامی در بدست آوردن امنیت 20صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق با موضوع مشكلات دانشجویی

تحقیق با موضوع مشكلات دانشجویی
تحقیق با موضوع مشكلات دانشجویی 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

تحقیق با موضوع فوبی (هراس) خاص

تحقیق با موضوع فوبی (هراس) خاص
تحقیق با موضوع فوبی ( هراس ) خاص 47صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

تحقیق با موضوع تئوریهای مربوط به عشق مادری: (غذا در برابر تماس)

تحقیق با موضوع تئوریهای مربوط به عشق مادری: (غذا در برابر تماس)
تحقیق با موضوع تئوری‌های مربوط به عشق مادری « غذا در برابر تماس » 8صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد

تحقیق بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد
تحقیق با موضوع بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد 59صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

تحقیق با موضوع شباهت و تفاوت شیطانی

تحقیق با موضوع شباهت و تفاوت شیطانی
شباهت و تفاوت شیطانی 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

تحقیق با موضوع لکنت زبان

تحقیق با موضوع لکنت زبان
تحقیق با موضوع لكنت زبان 20صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق خلاقیت در كودكان بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان

تحقیق خلاقیت در كودكان بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان
تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان 70صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 23,100 تومان

تحقیق با موضوع تاثیر محیط بر خلاقیت کودکان

تحقیق با موضوع تاثیر محیط بر خلاقیت کودکان
تحقیق با موضوع تاثیر محیط بر خلاقیت كودكان 43صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

تحقیق بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد

تحقیق بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد
تحقیق با موضوع بررسی شیوع كودك آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر یزد 64صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 24,200 تومان

تحقیق با موضوع طرح درس

تحقیق با موضوع طرح درس
تحقیق با موضوع طرح درس 21صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

پاورپوینت تحلیل و کنترل موجودی

پاورپوینت تحلیل و کنترل موجودی
دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل و کنترل موجودی، در قالب ppt و در 101 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعاریف و مفاهیم پایه موجودی، هزینه های موجودی، نقطه سر به سر، شاخص های مدیریت مواد در زنجیرۀ تامین، تقاضا و انواع آن، سیستم های كنترل موجودی، سیستم دسته بندیABC

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

پاورپوینت موجودی كالا و انواع آن

پاورپوینت موجودی كالا و انواع آن
دانلود پاورپوینت با موضوع موجودی كالا و انواع آن، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف موجودی، به چه علت از موجودی ها نگهداری می كنیم، انواع موجودی ها، برنامه ریزی خرید، درخواست خرید، سفارش خرید كالا، تحویل كالا، وصول كالا به انبار، اداره امور انبار، كنترل موجودی كالا، مراحل طبقه بندی و شماره گذاری موجودی های كالا در انبار، طبقه بند

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

پاورپوینت بهداشت روانی در خانواده

پاورپوینت بهداشت روانی در خانواده
دانلود پاورپوینت با موضوع بهداشت روانی در خانواده، در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعاریف بهداشت روانی، معیار های بهداشت روانی، اصول بهداشت روانی، حدود بهداشت روانی، انواع پیشگیری در بهداشت روانی، نقش خانواده در بهداشت روانی، عوامل خانوادگی موثر در بهداشت روانی، بهداشت روانی در دوران های مختلف زندگی، اهمیت زندگی جنینی در بهدا

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

تحقیق با موضوع نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

تحقیق با موضوع نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب
تحقیق با موضوع نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب 300صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,800 تومان

تحقیق با موضوع بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان در شهر میانه

تحقیق با موضوع بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان در شهر میانه
تحقیق با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر كودكان در شهر میانه 101صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,800 تومان

تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران

تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران
تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل ژئوپلتیك چین برامنیت ایران 32صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

تحقیق با موضوع آشنایی با مشکلات شهر تهران

تحقیق با موضوع آشنایی با مشکلات شهر تهران
تحقیق با موضوع آشنایی با مشکلات شهر تهران 274صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 31,900 تومان