کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت مدیریت، اصول و مکاتب آن

پاورپوینت مدیریت، اصول و مکاتب آن
دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت، اصول و مکاتب آن، در قالب ppt و در 134 اسلاید، قابل ویرایش، شامل پیشینه مدیریت، اهمیت و ضرورت مدیریت، تعریف مدیریت، تعریف کامل وجامع مدیریت، مكاتب مدیریت، مدیریت علمی، انگیزه نگارش كتاب اصول مدیریت علمی، مكانسیم یا روش اجرای اصول مدیریت، نارسایی ها و محدودیتهای مدیریت علمی، مكتب كلاسیك، مدیریت اداری، فعالیت سازمانه

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

پاورپوینت سازماندهی در سازمان

پاورپوینت سازماندهی در سازمان
دانلود پاورپوینت با موضوع سازماندهی در سازمان، در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش، شامل اهمیت و ضرورت سازماندهی، تعریف سازماندهی، تعریف ساختار سازمانی، ابزارهای رسمی‌كردن در سازمان، نمودار سازمانی، مو‌اردی كه از نمو‌دار سازمانی قابل تشخیص هستند، راهنمای سازمان، مزایای تهیه راهنمای سازمان، عدم استقبال مدیران از راهنمای سازمان، مراحل سازماندهی،

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

پاورپوینت سازمان: تعاریف، ویژگیها و انواع آن

پاورپوینت سازمان: تعاریف، ویژگیها و انواع آن
دانلود پاورپوینت با موضوع سازمان تعاریف، ویژگیها و انواع آن، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عصر حاضر؛ عصر سازمانی، علت وجودی سازمان ها، تعریف سازمان، عناصر و یژگی های مشترك سازمان، تعریف سازمان با توجه به عناصر و یژگی های مشترك سازمان، انواع سازمان های رسمی، سازمان های مشترك المنافع، سازمان های تجاری، سازمان های خدماتی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت رهبری در سازمان و انواع نظریه های رهبری

پاورپوینت رهبری در سازمان و انواع نظریه های رهبری
دانلود پاورپوینت با موضوع رهبری در سازمان و انواع نظریه های رهبری، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل اهمیت و‌ ضرو‌رت رهبری، تعریف رهبری، تمایز مدیریت و رهبری، نقش و وظیفه رهبری، نظریه‌هایرهبری، نظریه‌های خصوصیات فردی، نظریه‌های رفتار رهبری، نظریه‌های موقعیتی و اقتضائی، زنجیره رفتار رهبری، مدل فیدلر، نظریه مسیر، هدف، مدل تجویزی رهبری (م

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته

پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته
دانلود پاورپوینت با موضوع تئوریهای مدیریت پیشرفته، در قالب ppt و در 553 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول سازمان، فصل دوم مدیریت، اصول و مکاتب آن، فصل سوم وظایف مدیریت، فصل چهارم برنامه ریزی، فصل پنجم سازماندهی، فصل ششم رهبری، فصل هفتم نظارت و کنترل در سازمان، فصل هشتم پرورش کارکنان، فصل نهم مسئولیت و اختیار، فصل دهم همكاری و هماهنگی

توضیحات بیشتر

دانلود 37,400 تومان

پاورپوینت تصمیم گیری در سازمان

پاورپوینت تصمیم گیری در سازمان
دانلود پاورپوینت با موضوع تصمیم گیری در سازمان، در قالب ppt و در 85 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف تصمیم گیری، مساله یابی ، تصمیم گیری ، انتخاب و حل مساله، مساله یابی، روش های مساله یابی، روشهای رسمی مساله یابی، مساله یابی غیر رسمی، اهمیت تصمیم گیری، ارزیابی اهمیت یک تصمیم، فرایند تصمیم گیری، فرایند تصمیم گیری، مدل های تصمیم گیری، انواع مدل های ت

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

پاورپوینت پرورش کارکنان در سازمانها

پاورپوینت پرورش کارکنان در سازمانها
دانلود پاورپوینت با موضوع پرورش کارکنان در سازمانها ، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مراحل پرورش نیروی كار موفق، اهمیت هدف، سؤال‌ اصلی‌ در هدفگذاری‌، تعریف هدف، دلایل کوتاهی در تعیین و تنظیم اهداف، انواع هدف، ویژگی های هدف گذاری خوب، مزایای هدف گذاری، شخیص موانع هدف گذاری، توصیه های لازم برای هدف گذاری مناسب، شناخت تفاوت های انگیزش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت برنامه ریزی در سازمان

پاورپوینت برنامه ریزی در سازمان
دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی در سازمان ، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل اهمیت و ضرورت برنامه ریزی، تعریف برنامه‌ریزی، ویژگی‌های برنامه‌ریزی، هدف‌های برنامه ریزی، فرایند برنامه ریزی، و‌یژگی‌های یك برنامه خو‌ب، انواع برنامه، تفاوت برنامه های عملیاتی و راهبردی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت تقویت اراده

پاورپوینت تقویت اراده
دانلود پاورپوینت با موضوع تقویت اراده، در قالب pptx و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مراحل تقویت اراده، مشخصه های ضعف اراده، عوامل ضعف اراده، راهکارهای تقویت اراده

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت تصمیم گیری و حل مساله

پاورپوینت تصمیم گیری و حل مساله
دانلود پاورپوینت با موضوع تصمیم گیری و حل مسأله، در قالب pptو در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مسأله یابی، حل مسأله، انواع مسئله و تصمیم، تصمیمات برنامه ریزی شده، تصمیمات برنامه ریزی نشده، موقعیتهای تصمیم گیری، چگونگی اخذ تصمیم برای حل مسئله، روشهای میان بر حل مسئله، فرایند منطقی حل مسئله، ارزیابی میزان کارایی یک تصمیم، انواع مدلها درتصمیم گیری، طب

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی با تاکید بر ابزارهای مهندسی مالی

پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی با تاکید بر ابزارهای مهندسی مالی
دانلود پاورپوینت با موضوع تصمیم گیری در مسائل مالی با تأکید بر ابزارهای مهندسی مالی، در قالب ppt و در 78 اسلاید، قابل ویرایش، شامل اوراق مشتقه، قرارداد فیوچرز(آتی) ، قرارداد فوروارد، قراردادهای سلف، قراردادهای استصناع ، قراردادهای معاوضه ای، قراردادهای اختیاری، اختیار خرید، اختیار فروش،قرار داد آتی چیست (فیوچر)، آربیتراژ، قیمت گذاری قرارداد ها و پ

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

پاورپوینت تاثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو

پاورپوینت تاثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو
دانلود پاورپوینت با موضوع تأثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو، در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل نوآوری چیست، دلایل سرمایه گذاری در نوآوری، مسیر فرضی، محدودیتهای معمول در نوآوری، عملكرد نوآوری، مسئولیتهای سطوح عملیاتی در نوآوری، دلایل عمده شكست نوآوری، DNA نوآوری

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت بررسی استراتژی کارآفرینی در نفت

پاورپوینت بررسی استراتژی کارآفرینی در نفت
دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی استراتژی کارآفرینی در نفت، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل کار آفرینی از نظر شومپیتر، کارآفرینی از نظر دراکر، چرخه کارآفرینی، سیر تطور كارآفرینی در دنیا، انواع كارآفرینی، تعریفهای ارائه شده در خصوص کارآفرینان سازمانی، مشخصات کارآفرینان سازمانی، کارآفرینی درون سازمانی، مقایسه سازمانهای کارآفرین و سنتی ا

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

PSD مراسم چهلم مادر (آگهی چهلم مادر)

PSD مراسم چهلم مادر (آگهی چهلم مادر)
PSD لایه باز آگهی ترحیم مادر (آگهی چهلم مادر) آگهی تسلیت و اعلامیه چهلم مادر آگهی چهلمین روز درگذشت مادر (psd) 100 درصد لایه باز قابل ویرایش psd مناسب برای چاپ رزولیشن 300 مناسب و قابل تغییر برای دیگر مراسم

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق بررسی انواع مشعل های گازی نیروگاه بخار، نحوه کارکرد آنها و چگونگی آنالیز احتراق برای انتخاب بهینه مشعل با توجه به تعداد، نوع و موقعیت

تحقیق بررسی انواع مشعل های گازی نیروگاه بخار، نحوه کارکرد آنها و چگونگی آنالیز احتراق برای انتخاب بهینه مشعل با توجه به تعداد، نوع و موقعیت
دانلود تحقیق بررسی انواع مشعل های گازی نیروگاه بخار نحوه کارکرد آنها و چگونگی آنالیز احتراق برای انتخاب بهینه مشعل با توجه به تعداد نوع و م

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق باطری خودرو

دانلود تحقیق باطری خودرو
جعبه باتری را به شکل مکعب مستطیل از جنس لاستیک و یا پلاستیک می‌سازند و باید در مقابل حرارت حاصله از فعل و انفعالات شیمیایی باتری و ضربه ، مقاوم بوده و در برابر عبور جریان الکتریسیته ، عایق خوبی باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی

دانلود تحقیق بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی
خمیرسازی شیمیایی شامل استفاده از مواد شیمیایی برای تجزیه لیگنین دیواره‌های سلول جوب و انتشار الیاف پرسلولز است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق باربری از چاه، توان و راندمان باربری از چاه

دانلود تحقیق باربری از چاه، توان و راندمان باربری از چاه
محاسبه توان باربری چاه با توجه به تعداد رفت و آمد قفس باربری در ساعت و میزان بارمفید هر کشش صورت می گیرد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق آیرودینامیک در طراحی خودرو

دانلود تحقیق آیرودینامیک در طراحی خودرو
نیروی آیرودینامیک به عنوان یکی از نیروهای مقاوم وارد از طرف جاده شناخته می شود نیروی آیرودینامیک وارد بر خودرو ، با نیروی دراگ و نیروی بالابرنده یا پایین برنده ، گشاور دورانی ، پیچشی و چرخشی و صدا اثر متقابل دارد این نیروها بر مصرف اقتصادی سوخت ، کنترل کردن خودروو NVH بسیار موثرند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق انواع و اشکالات فنی ورق و قوطی های فلزی

دانلود تحقیق انواع و اشکالات فنی ورق و قوطی های فلزی
انواع و اشکالات فنی ، ورق ، قوطی های فلزی ، فلز ، ورق فلزی ، ورق فولادی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق اندازه گیری با کولیس

دانلود تحقیق اندازه گیری با کولیس
كولیس به دلیل داشتن تنوع و سهولت در اندازه گیری یكی از مهم ترین ابزارهای اندازه گیری می باشند كه تشكیل شده از دو قسمت ثابت و متحرك كه قسمت ثابت آن یك خط كش مدرج به فك و شاخك ثابت و قسمت متحرك شامل كشویی است كه به فك و شاخك متحرك و همچنین برای كم كردن لقی از ضامنی كه در زیر كشو نصب شده است استفاده می شود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دانلود تحقیق انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی
عملكرد یك موتور توربین گازی تا حد زیادی تحت تاثیر دمای ورودی توربین می باشد و افزایش عملكرد قابل توجه را می توان با حداكثر دمای ورودی توربین مجاز بدست آورد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق انتخاب بهترین خودرو

دانلود تحقیق انتخاب بهترین خودرو
انتخاب بهترین خودرو ، انتخاب خودرو ، خودرو در ایران ، خودرو ، خودروهای موجود در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق آماده کردن فلزات برای استفاده در ساخت بدنه خودرو

دانلود تحقیق آماده کردن فلزات برای استفاده در ساخت بدنه خودرو
دانلود تحقیق آماده كردن فلزات برای استفاده در ساخت بدنه خودرو

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق آلیاژهای حافظه دار

دانلود تحقیق آلیاژهای حافظه دار
منظور از حافظه داری فلز این است كه فلز یك حالتی را حفظ می كند و این حالت را همیشه درخود نگهداری كرده و به همراه دارد و اگر در اثر نیرویی تغییر شكل یابد با دیدن حرارت، دوباره به حالت اولیه باز می گردد، كه حرارت ركن اساسی است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق اصول اولیه طراحی بدنه خودرو

دانلود تحقیق اصول اولیه طراحی بدنه خودرو
در این مقاله آموزشی اصول اولیه طراحی بدنه خودرو آموزش داده شده است ابتدا از پرسپکتیو های اولیه شروع میکنیم ما سه نوع پرسپکتیو داریم

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق آشنایی با سیستم ایربگ یا کیسه هوا

دانلود تحقیق آشنایی با سیستم ایربگ یا کیسه هوا
همانند كمربند ایمنی مفهوم ایربگ نیز یا كیسه هوا نیز سالها قبل بوجود امده است اولین نوع كیسه های قابل باد شدن در خلال جنگ جهانی دوم در هواپیماها و هنگام فرود به كار گرفته شد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق آشنایی با پمپ

دانلود تحقیق آشنایی با پمپ
مپ دستگاهی است که انرژی مکانیکی تولید شده به وسیله یک کنبع خارجی (موتور احتراق یا الکتریکی) را گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند انتقال می دهد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق آسانسور

دانلود تحقیق آسانسور
آسانسور وسیله ای دائمی برای بالا بردن بین و سطح توقف یا بیشتر است این وسیله شامل كابین برای حمل مسافرین و یا بار است كه حداقل قسمتی از آن در داخل ریلهای راهنمای صلب كه به صورت عمودی با مورب با زاویه كمتر از درجه نسبت به محور قائم نصب شده حركت می كند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق آزمونهای غیر مخرب در جوشكاری

دانلود تحقیق آزمونهای غیر مخرب در جوشكاری
بیشتر دانستنیهای ارزشمند از قبیل داده های مربوط به خواص کششی فشاری برشی وضربه ای ماده به کمک این آزمونها بدست می آید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کارآموزی ارزیابی کار و زمان یا زمان سنجی محصول در شركت ریخته گری دقیق پولادیر و پارس کارا ماشین

کارآموزی ارزیابی کار و زمان یا زمان سنجی محصول در شركت ریخته گری دقیق پولادیر و پارس کارا ماشین
در جوامع صنتعی شكل و توسعه یافت كه در صورت موردتوجه قرار دادن آن می‌تواند در كلیه سازمانهای تولیدی اعم از كارخانه‌ها و یا سازمانهای خدماتی میزان كارایی و بهر‌ه‌وری را بالا برد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق ارزیابی فولادهای میکروآلیاژی برای استفاده در ساخت میل لنگ

دانلود تحقیق ارزیابی فولادهای میکروآلیاژی برای استفاده در ساخت میل لنگ
ساخت قطعات آهنگری با استفاده از فولادهای میکروآلیاژی در مقایسه با فولادهای سختکاری را برگشت شده مزایایی در پی دارد که سبب جایگزینی این فولادها می شود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق ارتعاشات و خرابی در ماشین آلات و قطعات مكانیكی

دانلود تحقیق ارتعاشات و خرابی در ماشین آلات و قطعات مكانیكی
خرابی درماشین آلات و قطعات مكانیكی به مرور شروع شده و توسعه می‌یابند و در نهایت منجر به از كار افتادگی سیستم مكانیكی می شود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

تحقیق احتیاجات مهم در مصالح ساختمانی و استانداردهای رایج اروپائی که برای تست روشهای انتشار

تحقیق احتیاجات مهم در مصالح ساختمانی و استانداردهای رایج اروپائی که برای تست روشهای انتشار
از زمانی که مصالح در ساختار ساختمان سازیها قرار گرفت و مخصوصا آنها که به صورت عملی در سطوح و در محیط های بزرگ به کار می رود آنها مداوما در معرض هوای درونی هستند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده

دانلود تحقیق آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده
بسیاری از كشورها با توجه به قوانینی كه برای كاهش تاثیر ضایعات خودروهای فرسوده بر روی محیط زیست وضع شده بود، برنامه‌های خود را در ارتباط با كاهش این ضایعات اعلام كردند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

مقاله یک مدل چند گونه ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیكی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه های ایتالیا

مقاله یک مدل چند گونه ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیكی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه های ایتالیا
دانلود مقاله یك مدل چند گونه‌ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیكی، شیمیایی و بیولوژیكی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه‌های ایتالیا

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق هسته سلول

دانلود تحقیق هسته سلول
هسته محل ذخیره اطلاعات ژنتیکی و مرکز کنترل یوکاریوتی است محتویات هسته در یوکاریوتها توسط غشای هسته احاطه شده است و اندامکی به نام هسته را بوجود آورده است ولی چون سلولهای پروکاریوتی فاقد غشای هسته هستند بدون هسته محسوب می شوند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق نمونه برداری و مراحل تجزیه شیمیایی

دانلود تحقیق نمونه برداری و مراحل تجزیه شیمیایی
شیمی تجزیه با شناسایی ساختارفرمولی، جداسازی،‌اندازه گیری مقداریك ماده و اجزای تشكیل دهنده آن سروكاردارد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق ماهی های استخوانی

دانلود تحقیق ماهی های استخوانی
بیشتر ماهی های معمولی یا استخوانی که اسکلت استخوانی دارند از پولک های پوستی پوشیده شده اند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق کلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی و روشهای مطلوب تولید (GMP)

دانلود تحقیق کلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی و روشهای مطلوب تولید (GMP)
جی ام پی عبارت از روش های بهینه یا مطلوب تولید كه به منظور بالا بردن كیفیت و اطمینان از كارآیی فرآورده بكار می رود كاهش ضایعات و جلوگیری از خطرهای احتمالی در تولید نیز از فواید اجرای جی ام پی محسوب می گردد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق غشای سلولی

دانلود تحقیق غشای سلولی
محیط درونی سلول از بیرون آن متفاوت است این اختلاف در تمام مدت زیست سلول بوسیله یک غشای نازک که سطح سلول را می‌پوشاند که آن را غشای سلولی یا غشای سیتوپلاسمی می‌گویند که ورود و خروج مولکولها و یونها از کنترل می‌کند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق علم ژنتیک

دانلود تحقیق علم ژنتیک
علم ژنتیك در اواخر قرن نوزدهم با آزمایشات مندل در نخودفرنگی شروع گردید با اینكه پیشرفت آن در اوائل كند بود، ولی در اوائل قرن بیستم، جایگاه مهم خود را پیدا كرد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق شیمی تجزیه

دانلود تحقیق شیمی تجزیه
شیمی تجزیه شامل جداسازی ، شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق شیمی آلی

دانلود تحقیق شیمی آلی
بخشی از علم شیمی است كه به بررسی تركیبات آالی می پردازد از شیمی آلی گویند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

دانلود تحقیق سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
سیكل ، پرورش ، ماهی قزل آلای رنگین كمان ، زیست شناسی ماهی قزل آلا ، بیماریهای ماهیان ، زمان رهاسازی بچه ماهی ها

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق سم شناسی

دانلود تحقیق سم شناسی
دف نهایی علم گیاهپزشکی از سم شناسی ، توصیه تام و تمام آنها نیست بلکه استفاده بهینه و آشنایی با آنهاست به امید روزی که غذای مورد نیاز مردم کشور به وسیله کشاورزان و منابع کشاورزی این مرز و بوم فراهم گردد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق سردخانه

دانلود تحقیق سردخانه
یخ زدن و نگهداری محصولات و مواد غذایی فاسد شدنی (با استفاده از سرما) یكی از روش‌های بسیار قدیمی است كه از گذشته‌های دور انسان با استفاده از برف و یخ طبیعی كه در غارها و گودال‌ها وجود داشت جهت نگهداری محصولات استفاده می‌نمود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق فلز سرب و روی

دانلود تحقیق فلز سرب و روی
فلز سرب و روی ، سرب ، روی ، تاریخچه روی ، کاربردهای فلز روی ، کاربردهای فلز سرب ، تاریخچه فلز سرب

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق ساختار برگها

دانلود تحقیق ساختار برگها
برگها برای جذب انرزی ودی اکسید کربنی که برای فتوسنتز نیاز دارند سطح وسیعی پیدا کرده اند به طور کلی برگها قطر بسیار کمی دارند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق روشهای بیوشیمی مطالعه سلول

دانلود تحقیق روشهای بیوشیمی مطالعه سلول
با كمك روشهای سیتوشیمی می‌توان ساختمانهای شیمیایی اجزاء سلول را در وضعیت طبیعی آن شناخت

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان